Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
spoločnosťou P.K.S. Family s.r.o.

Obchodná spoločnosť P.K.S. Family s.r.o., so sídlom Hlavná 96/75, 059 92 Huncovce, IČO: 46477055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 25344/P (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, okrem iného, najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania v zahraničí, pričom v tejto súvislosti spracúva osobné údaje svojich klientov (kandidátov) – dotknutých osôb.

Prostredníctvom tohto dokumentu prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov, a to v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov (obsiahnutých v doručenom životopise, motivačnom liste a iných prílohách a písomnostiach zaslaných dotknutou osobou) prevádzkovateľovi dotknutá osoba prejavuje svoj slobodný súhlas so spracúvaním predmetných osobných údajov, a to na účely sprostredkovania zamestnania pre dotknutú osobu zo strany prevádzkovateľa, uzavretia dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (na tento účel bude prevádzkovateľ spracúvať konkrétne titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresu bydliska, miesto narodenia, rodinný stav, štátnu príslušnosť, vierovyznanie, číslo zdravotného poistenia, číslo sociálneho poistenia, telefonický a e-mailový kontakt, č. bankového účtu dotknutej osoby, daňové identifikačne číslo, číslo občianskeho preukazu, dosiahnuté vzdelanie a kvalifikáciu), vykonania iných úkonov súvisiacich so sprostredkovaným zamestnaním (napr. kontaktovanie dotknutej osoby za účelom udržania zamestnania, riešenia určitých skutočností súvisiacich so zamestnaním a pod.), ako aj na účely evidencie dotknutej osoby v databáze uchádzačov o zamestnanie vedenej prevádzkovateľom.
Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany prevádzkovateľa žiadnym spôsobom postihované.
Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov je udelený na dobu troch rokov, pričom prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby po túto dobu. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby archivované alebo zlikvidované v súlade s príslušnou legislatívou. Po skončení obchodného vzťahu sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba preukázateľne požiada.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@pksfamily.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: P.K.S. Family s.r.o., Hlavná 96/75, 059 92 Huncovce, alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovnému príjemcovi: zadávateľ konkrétnej voľnej pracovnej pozície a pracovnej ponuky, ktorý má sídlo v Európskej únii. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Práva dotknutej osoby sú detailne popísané v článkoch 15 až 22 Nariadenia GDPR. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť napríklad elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@pksfamily.sk, poštou zaslaním písomného dopytu na adresu sídla prevádzkovateľa: P.K.S. Family s.r.o., Hlavná 96/75, 059 92 Huncovce, telefonicky na telefónnom čísle: +421 52 3810880, alebo aj osobne v sídle prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba sa zaväzuje, že prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, kompletné a správne osobné údaje, pričom v prípade ich akejkoľvek zmeny sa zaväzuje túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi.

V Huncovciach, aktualizované ku dňu 10. 10. 2019