Registračný formulár v NJ

Registračný formulár

 

Overenie

Registračný formulár v NJ

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY:
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva kandidát spoločnosti P.K.S. Family s.r.o., so sídlom Hlavná 96/75, 05992, Huncovce, IČO: 46477055, svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách, ktoré dobrovoľne a osobne zaslal spoločnosti P.K.S. Family s.r.o. v súvislosti s ponukou práce. Kandidát dáva svoj súhlas na dobu určitú - 3 roky a je si vedomý, že môže svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje automaticky zničené a vymazané z databázy uchádzačov v súlade s platnou legislatívou. Kandidát berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú v rámci výberových konaní sprístupnené tretej strane - výhradne zadávateľovi voľnej pracovnej pozície, ktorý má sídlo mimo Slovenskej republiky a s uvedeným súhlasí.